دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم پایه
معرفی

مشخصات فردی

نام : حسین   آقائی

پست الکترونیکی : h.aghaie@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : ترمودینامیک

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : عضوومدیرگروه شیمی درمقطع کارشناسی ارشد

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1369/07/01

حسین آقائی

محل خدمت:   دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : استاد

^